Font Size

Profile

Bantuan W3C

Unit Amalan Dan Perkembangan Farmasi

Bahagian Farmasi
Unit Amalan Dan Perkembangan Farmasi
Unit Penguatkuasaan Farmasi
Unit Pengurusan Farmasi
CARTA ORGANISASI
PENGENALAN
 • Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Negeri Sembilan merupakan agensi yang bertanggungjawab memastikan ubat-ubatan adalah berkualiti. Bahagian ini terdiri daripada tiga aktiviti utama di peringkat negeri iaitu Pengurusan Farmasi, Amalan dan Perkembangan Farmasi dan Penguatkuasa Farmasi.
 • Aktiviti Amalan dan Perkembangan Farmasi merupakan khidmat sokongan kepada Program Perubatan dan Kesihatan Awam. Pengurusan aktiviti ini adalah di bawah kedua-dua program berkenaan. Walaubagaimanapun penyelarasan dan pemantauan aktiviti adalah di bawah tanggungjawab Bahagian Perkhidmatan Farmasi Negeri.
OBJEKTIF
 • Memastikan semua keluaran farmaseutikal dan produk penjagaan kesihatan yang berada di pasaran adalah berkualiti, selamat, berkesan dan dikawal mengikut undang-undang yang berkaitan serta digunakan secara rasional
VISI
 • Menerajui pengurusan berkualiti ke atas ubat-ubatan melalui tenaga kerja yang berdaya saing, sains dan teknologi bersesuaian dan perkongsian dengan semua pihak yang berkepentingan.
MISI
 • Memastikan ubat-ubatan berkualiti untuk negara
PIAGAM PELANGGAN
 1. Segala urusan pentadbiran dikendalikan dengan mesra, amanah, cekap dan secepat mungkin mengikut keperluan
 2. Semua pertanyaan dan aduan awam akan diberi maklumbalas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan
 3. Setiap aduan ke atas kegiatan haram berkaitan ubat-ubatan akan disiasat dengan terperinci dan diambil tindakan sewajarnya
 4. Setiap tindakan penguatkuasaan ke atas mana-mana perlanggaran undang-undang yang dikuatkuasakan akan dilakukan dengan adil dan saksama tanpa dipengaruhi oleh apa-apa kepentingan dan prasangka
 5. Bersedia bekerjasama dengan agensi penguatkuasa lain dalam perkara yang berkaitan
 6. Setiap permohonan baru lesen/permit racun yang lengkap akan diproses dalam tempoh 7 hari bekerja
 7. Setiap permohonan lesen/permit racun yang ditolak akan diberitahu sebabnya
FUNGSI
 • AMALAN DAN PERKEMBANGAN FARMASI
  - Amalan dan Perkembangan Farmasi mempunyai objektif utama yang memastikan keperolehan dan
  kepenggunaan ubat-ubatan yang berkualiti melalui amalan farmasi yang berkesan bagi meningkatkan Perkhidmatan Farmasi di hospital dan klinik kesihatan di Negeri Sembilan.
PERANAN

AMALAN DAN PERKEMBANGAN FARMASI

Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi bertanggungjawab bagi memastikan keperolehan dan kepenggunaan ubat-ubatan yang berkualiti melalui Amalan Farmasi yang berkesan bagi mempertingkatkan Perkhidmatan Farmasi di negeri ini.

Klinikal dan Teknikal

 • Merancang, menyelaras dan memantau perkhidmatan farmasi di peringkat hospital dan klinik kesihatan KKM bagi memastikan penyediaan, pembekalan dan pendispensan ubat yang tepat dan selamat kepada pesakit.
 • Merancang, memperkembangkan serta menyelaras perkhidmatan penjagaan farmaseutikal (seperti kaunseling ubat-ubatan, MTAC dan perkhidmatan farmasi klinikal) bagi pesakit di fasiliti KKM .
 • Menggubal polisi, garis panduan dan dasar berkaitan dengan amalan farmasi serta memantau proses implementasi di fasiliti KKM.

Logistik Farmaseutikal

 • Memantau prestasi perkhidmatan oleh syarikat konsesi dalam pembekalan ubat dan bukan ubat APPL dengan kerjasama Bahagian Perolehan dan Penswastaan KKM, Jabatan Kesihatan Negeri dan institusi KKM untuk penambahbaikan perkhidmatan.
 • Mengumpul dan menganalisa data – data perolehan bagi tujuan perancangan dan penambahbaikan pengurusan logistik farmaseutikal KKM serta diselaraskan mengikut keperluan Bahagian Kewangan KKM atau lain – lain agensi yang berkaitan.
 • Merancang, menyelaras dan menguruskan perkembangan amalan perolehan dan pengurusan stor institusi Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu hospital, Pejabat Kesihatan Daerah dan klinik kesihatan.
 • Membantu Bahagian Perkhidmatan Farmasi KKM dalam menyelaras sebarang aktiviti bersama Bahagian Kawalan Penyakit KKM berkaitan pelan kesiapsiagaan yang dijalankan dari semasa ke semasa.

Perkembangan Farmasi

 • Menggalak dan menambahbaik kualiti Perkhidmatan Farmasi KKM menerusi program Quality Assurance (QAP), Petunjuk Prestasi Utama (KPI), Audit Dalaman Amalan Farmasi (ADAF), Piagam Pelanggan dan program-program peningkatan kualiti lain yang dijalankan di peringkat KKM.
 • Meningkatkan ketelusan dan akauntabiliti serta menggalak tadbir urus yang baik bagi semua sektor farmaseutikal tempatan melalui amalan Good Governance for Medicine (GGM).
 • Memantau dan menyelaras aktiviti berkaitan pembangunan di fasiliti KKM.
 • Meningkatkan dan memantau kualiti kajian dan penyelidikan di peringkat Perkhidmatan Farmasi KKM.
 • Memantau isu-isu berkaitan komponen farmasi dalam aplikasi sistem ICT di fasiliti KKM.
 • Menyelaras data-data bagi tujuan perancangan dan pengurusan Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi.
 • Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan PhIS/ CPS di semua fasiliti farmasi KKM.

Penggunaan Ubat Berkualiti

 • Merancang, memantau dan menganalisis aktiviti pendidikan mengenai ubat-ubatan dan penyediaan akses maklumat ubat-ubatan untuk orang awam.
 • Memberi pendidikan kepada orang awam mengenai cara penggunaan ubat berkualiti supaya kefahaman dan pengetahuan mengenai ubat-ubatan ditingkatkan untuk menggalakkan kepatuhan dan hasil rawatan yang baik.
 • Menyediakan maklumat ubat-ubatan yang tepat, tidak berat sebelah dan relevan untuk disebarkan kepada orang awam melalui sebaran risalah, laman web dan media massa.
 • Meningkatkan akses untuk rakyat mendapatkan maklumat ubat melalui National Pharmacy Call Centre (NPCC), portal Know Your Medicine serta secara atas talian.
 • Menyediakan modul dan memberi latihan mengenai penggunaan ubat berkualiti kepada pengamal penjagaan kesihatan (Healthcare provider).
 • Mengemaskini pangkalan data kesilapan pengubatan berdasarkan laporan-laporan yang diterima dari fasiliti kesihatan awam dan swasta seluruh negara.
 • Menganalisis data kesilapan pengubatan dan menyediakan laporan-laporan berkaitan.
 • Menggubal polisi / prosedur dan merancang serta menyelaras aktiviti berkaitan keselamatan pengubatan.
PENAFIAN   ||   DASAR PRIVASI   ||   DASAR KESELAMATAN   ||   PETA LAMAN

HAK CIPTA TERPELIHARA © 2013
Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan

Jalan Rasah, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus
Tel : 06-7664800 || Faks : 06-7638543

Sesuai dilayari dengan menggunakan Mozilla Firefox 3.0++ & dan IE 7.0++ dengan menggunakan resolusi 1024 x 768